non mais

I mean.

[Something Wild, 1986]

Respond: